Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginvaltuusto

§ 16

13.03.2017

 

Valtuuston toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet 2016

 

30/00.02.00/2016, 53/10.03.01/2016, 284/12.04.00/2016, 329/14.01.00/2016, 331/10.02.03/2016, 343/10.03.01/2016, 379/10.02.03/2016, 344/12.04.02/2016

 

KV 13.03.2017 § 16

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 050 370 8238

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

 

Vuonna 2016 jätettiin yhteensä 19 kuntalaisaloitetta, joista seuraavat seitsemän aloitetta katsotaan tavalla tai toisella kuuluvan valtuuston toimivaltaan. Muut 12 yhtä lukuun ottamatta kuuluvat yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan ja koskevat lähinnä liikennejärjestelyjä (liikenneongelmia ja -turvallisuutta, hidasteiden rakentamista, liikennevaloja, läpikulkuliikennettä). Yksi aloite koski koulupihan käyttöä. Kuntalaisaloitteet ovat nähtävillä kaupungin kotisivuilla http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/osallistu_ja_vaikuta/tee_kuntalaisaloite/jatetyt_kuntalaisaloitteet.

 

Valtuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet:

 

1.

Aloitteessa ehdotetaan uuden koirapuiston rakentamista Kauniaisten pohjoisosaan. Yhdyskuntalautakunta on 16.2.2016 (§ 20) ilmoittanut, että Kauniaisten pieni koko ja sijainti Espoon keskellä mahdollistaa asukkaiden koirapuistojen käytön myös Espoon puolella viitaten esim. koira-aitauksien etäisyyden mitoituksessa esim. Helsingissä käytössä olevaan 3 kilometrin säteeseen. Edellä mainituista syistä ja kaupungin investointiohjelmaan viitaten lautakunta on todennut, että uuden koirapuiston rakentamishankkeelle Kauniaisiin ei ole tällä hetkellä perusteita.

 

2.

Aloitteessa esitetään ikäihmisille ilmaista tai hyvin edullista kuntoilua ja hyvää informointia asiasta. Liikuntatoimi on vastauksessaan aloitteen tekijälle viitannut liikuntalautakunnan 4.3.2014 (§ 6) käsittelemän vastaavan sisältöiseen aloitteeseen tehtyyn päätökseen. Vastauksessa todetaan, että liikuntapalvelut pyrkii tarjoamaan kauniaislaisille ikääntyville turvallista ja laadukasta kuntosaliharjoittelua mahdollisimman kustannustehokkaasti. Lisäksi vastauksessa todetaan, että toimintatapa, jossa kaupunki vuokraa tiloja yksityisiltä kuntosalipalveluja tarjoavilta yrityksiltä on todettu kustannustehokkaaksi ja asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella myös asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä toimintaan.

 

3.

Aloitteessa, joka on tehty Kauppakeskus Granin yrittäjien puolesta esitetään, että kaupunki kaikin mahdollisin keinoin vaikuttaa siihen, että tulevan galleriakäytävän varressa sijaitseville liikeyrittäjille rakentamisesta tuleva haitta jäisi mahdollisimman pieneksi. Kaupungin johto on käynyt asiasta lukuisia keskusteluja yrittäjien ja kauppakeskuksen kanssa rakentamisesta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi niiltä osin kuin kaupunki voi asiaa myötävaikuttaa; erityisesti kaupungin taholta on pyritty joustavuuteen autopaikoitusjärjestelyissä.

 

4.

Aloitteessa ehdotetaan, että kaupungintalokorttelin asemakaavoituksen lähtökohdaksi otettaisiin toisen palkinnon saanut nimimerkillä "Tillsammans" tehty ehdotus. KH on 16.11.2016 (§ 198) merkinnyt aloitteen tiedokseen todeten, että kaupungintalon korttelin alueen kaavoitus käynnistetään alueesta järjestetyn arkkitehtikilpailun voittanutta ehdotusta kehittämällä, mutta samalla hyödyntämällä muiden kilpailussa palkittujen ja lunastettujen ehdotusten vahvuuksia. Lisäksi KH totesi, että aloite huomioidaan kaupunginhallituksen ja yhdyskuntalautakunnan kaupungintalon alueen kaavoitukseen liittyen joulukuun alussa pidettävässä keskustelutilaisuudessa.

 

5.

Aloite Junghansinkujan eteläpuolella sijaitsevan alueen kehittämiseksi sekä lasten ympäristökasvatuksen kehittämiseksi opetuksellisen ja kasvatuksellisen yhteistyön kautta. KH on 16.11.2016 (§ 197) todennut, että kaupungintalokorttelin asemakaavan muutosprosessin aikana kaikilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä ensin luonnoksesta ja myöhemmin ehdotuksesta uudeksi asemakaavaksi.

 

6.

Aloitteessa esitetään, että kaupungin keskusaukio on säilytettävä kaupungintalokorttelin uudessa asemakaavassa. KV on 13.2.2017 (§ 4) todennut, että asemakaavan sisältö ja lopullinen muoto syntyvät suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin tuloksena, jolloin asemakaavoituksen aikana ei ole tarkoituksenmukaista tehdä erillisiä päätöksiä. Kuntalaisaloite sekä muu asemakaavaprosessissa annettu palaute otetaan suunnittelussa huomioon mahdollisuuksien mukaan sekä tarkoituksenmukaisuusharkintaa käyttäen.

 

7.

Aloitteessa esitetään hiihtoladun vetämistä rautatien pohjoispuolella Tunnelitien ja Koivuhovin väliselle alueelle. KH on 25.1.2017 (§ 10) todennut, että aloitteessa esitetyn hiihtoreitin toteuttaminen ei tuleviin maankäyttösuunnitelmiin ja kunnossapitovelvollisuuksiin sekä alueen omistussuhteisiin viitaten, eikä myöskään kaupungin taloudellinen tilanne huomioon ottaen, ole tarkoituksenmukaista, eikä mahdollista toteuttaa lähivuosien aikana.

 

Kuntalaisaloitteet ovat oheismateriaalina. Aloitteen tekijöille on vastattu ao. toimielinten toimesta.

 

KH:

KV merkitsee tiedokseen sen toimivaltaan kuuluvat kuntalaisaloitteet ja aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet sekä toteaa aloitteet loppuun käsitellyiksi.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa