Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kauniainenfi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.03.2017/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kaupunginvaltuusto

§ 17

13.03.2017

 

Hallintosäännön uudistaminen

 

270/00.01.01/2016, 544/00.02.00/2014

 

KV 13.03.2017 § 17

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. 050 370 8238

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Taustaa

 

Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa. Tämä koskee mm. kuntalain päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevaa lukua, joka sisältää hallintosääntöä koskevat määräykset hallinnon, talouden ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta. Kaksikielisissä kunnissa hallintosäännössä annetaan myös tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa.

 

Hallintosäännön sisällöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä keskeinen asiakirja. Kuntalain 109 §:n mukaan hallintosäännön on oltava saatavilla kunnan kotisivulla yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön ohella kunnan toiminnan muita keskeisiä ohjausvälineitä ovat kuntastrategia, talousarvio ja taloussuunnitelma.

 

Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä, tarkastussäännössä jne. Kauniaisissa on vuoden 2004 sääntöuudistuksessa koottu yhteen hallintosääntöön KH:n ja lautakuntien johtosääntötasoiset määräykset, jolloin yksityiskohtaista sääntelyä on samalla huomattavasti kevennetty ja yhdenmukaistettu. Erillisiksi sääntötasoisiksi valtuuston hyväksyttäviksi asiakirjoiksi jätettiin tuolloin ainoastaan valtuuston työjärjestys ja luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö sekä tarkastussääntö ja arkistotoimen toimintasääntö. Lain perustelujen mukaan sääntötasoiset määräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia määräyksiä ei kunnan organisaation laajuuden perusteella ole tarkoituksenmukaista koota yhteen. Nyt käsiteltävänä oleva ehdotus perustuu kuitenkin siihen, että hallintosääntötasoiset määräykset sisällytetään yhteen ja samaan asiakirjaan.

 

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalain 90 §:ssä luetellaan. Sanalla "tarpeelliset" korostetaan hallintosäännön sisällön joustavuutta. Hallintosäännössä voidaan antaa myös muita kuin säännöksessä mainittuja määräyksiä. Hallintosäännön määräysten sisältö on valtuuston harkinnassa. Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnan päätösvallalla tarkoitetaan kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuuluvia asioita, joista kunta voi tehdä tai joissa sen edellytetään tekevän päätöksiä. Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset hallintosäännöllä. Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto samalla määrittelee oman asemansa kunnan päätösvallan käyttäjänä, päättää toimielinten ja viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee, annetaanko kunnan viranomaiselle valta päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä. Hallintosääntö sitoo myös valtuustoa; se ei voi poiketa hallintosäännön määräyksistä muuten kuin muuttamalla sitä. Valtuusto ei voi esimerkiksi ottaa ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kaupunginhallitukselle.

 

Valtuusto päättää myös luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Perinteinen tapa on ollut valtuuston hyväksymä erillinen luottamushenkilöiden palkkiosääntö. Jos palkkio- ja korvausperusteista halutaan määrätä johtosäännössä (laki ei määrää päätöksentekotapaa), Kuntaliitto suosittelee niidenkin ottamista hallintosääntöön omaksi luvukseen. Tämä luku puuttuu vielä nyt käsiteltävänä olevasta ehdotuksesta, koska Kuntaliiton malli soveltamisohjeineen on tältä osin vielä valmisteilla. Palkkioita koskeva luku valmistellaan erikseen valtuustolle hyväksyttäväksi ja liitettäväksi hallintosäännön viimeiseksi luvuksi.

 

Uuden hallintosäännön tulee astua voimaan viimeistään 1.6.2017 ja sen hyväksymisestä päättää valtuusto.

 

Valmistelu

 

KH asetti 31.8.2016 ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli hallintosäännön valmistelutyön kuluessa tuoda siihen poliittiseen päätöksentekoon liittyvää näkemystä ja linjaamaan asioita erityisesti hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyen. Samalla ryhmällä on ollut mahdollisuus arvioida kaupungin nykyisen hallinnon ja toiminnan järjestämisen sekä omaksuttujen käytäntöjen tarkoituksenmukaisuutta. Ryhmän pj. toimi Finn Berg ja jäseninä Tiina Rintamäki-Ovaska ja Juha Pesonen. Sen viranhaltijajäseniä ovat olleet kaupunginjohtaja ja valmistelusta vastaava kaupunginsihteeri.

 

Ehdotus uudeksi hallintosäännöksi perustuu jäljempänä selostettujen ohjausryhmän linjausten lisäksi

- uuden kuntalain (410/2015) määräyksiin,

- Kuntaliiton mallisääntöön (31.5.2016),

- voimassa olevaan hallintosääntöön (1.1.2013) ja

- valtuuston työjärjestykseen (1.1.1996).

 

Kuntaliiton mallisääntö on luettavissa Kuntaliiton verkkosivuilla (http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/1768hallintosaantomalli_ebook.pdf) ja voimassa oleva hallintosääntö on oheismateriaalina.

 

Hallintosäännön määräykset on jaettu viiteen osaan:

I osa

Hallinnon ja toiminnan järjestäminen

II osa

Talous ja valvonta

III osa

Valtuusto

IV osa

Päätöksenteko- ja hallintomenettely

V osa

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet (palkkiosääntö).

 

Mallisäännön tavoin valtuuston kokousmenettelystä määrätään omassa luvussaan (luku 13) ja luvussa 16 muiden toimielinten kokousmenettelystä. Kokousmenettelymääräysten kokonaisuutta ei ole hajotettu lukuisilla näiden lukujen välisillä viittauksilla, vaan lukuihin on kirjoitettu saman sisältöisiä määräyksiä.

 

Toimialojen johtoa/johtoryhmiä on valmistelun eri vaiheessa (elo- ja joulukuussa 2016) pyydetty tarkistamaan mm. toimivaltakysymyksiä ja erillislain perusteella johtosääntötasoisesti määriteltävä päätösvalta ja vielä erikseen henkilöstöhallintoon liittyviä toimivaltakysymyksiä.

 

Tarkastuslautakunta on kuntalain 121 §:n mukaan valmistellut esityksen tehtäviään (ulkoinen valvonta, luku 10) koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi. Tarkastuslautakunta on esittänyt perinteistä lautakuntamallia eikä valiokuntamallia. Käsiteltävänä oleva ehdotus on tarkastuslautakunnan esityksestä poiketen valmisteltu ohjausryhmän esittämän valiokuntamallin pohjalta.

 

Ohjausryhmän linjaukset

 

Ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa (4.10. ja 16.11.2016. ja 16.1.2017).

 

Toimielinorganisaatio voidaan järjestää perinteisen lautakuntamallin, valiokuntamallin ja ns. puheenjohtajamallin pohjalta. Valtuusto voi päättää, että hallitukseen ja lautakuntaan valitaan vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja, jolloin lautakuntaa voidaan kutsua valiokunnaksi. Valiokuntamalli korostaa vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden asemaa ja poliittista vastuuta sekä vahvistaa valtuuston asemaa suhteessa hallitukseen. Valtuusto voi myös päättää, että KH:n jäseniä valitaan lautakuntien tai valiokuntien puheenjohtajiksi, jolloin puhutaan puheenjohtajamallista.

 

Valtuusto on 12.12.2016 päättänyt tulevalle valtuustokaudelle valtuutettujen vähimmäismäärää (27 valt.) suuremmasta lukumäärästä, eli nykyisen 35 valtuutetun valitsemisesta. Tämän katsotaan esim. paremmin mahdollistavan siirtymisen ns. valiokuntamalliin.

 

Hallintosääntöehdotus perustuu ohjausryhmän seuraaviin linjauksiin:

 

-

Lautakuntien (l.o. keskusvaalilautakuntaa) varsinaiset jäsenet valitaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta.

-

KH:n varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan valtuutetuista ja varavaltuutetuista.

-

Em. toimielinten puheenjohtajat (pj ja vpj) ovat varsinaisia valtuutettuja.

-

Lautakuntia kutsutaan valiokunniksi.

-

Valtuusto voi ennen toimielimen valintaa tekemällään päätöksellä erikseen päättää jonkun valiokunnan kohdalla, että jäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

-

Nykyiset sivistys-, liikunta- ja nuorisolautakunnat yhdistetään kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnaksi, jossa on 9 jäsentä.

-

Valiokuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto erikseen päätä, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi (esim. sote-uudistukseen ja maakuntahallintoon siirtymisestä johtuen).

-

KH:n asettamasta luottamushenkilötoimikunnasta sisällytetään määräys hallintosääntöön.

-

Ammatillinen johtaminen säilytetään nykyisellään, eli nykyinen kuntajohtajamalli.

-

Henkilöstöorganisaatio ja toimialajako säilytetään nykyisellään ainakin maakuntahallintoon siirtymiseen saakka.

-

Hallintosäännön määräyksellä annetaan otto-oikeus myös valiokunnille, eli jatketaan nykyisellä tavalla.

-

Hallintosäännön rakenne ja sääntötasoiset määräykset noudattavat pääosin kuntaliiton hallintosääntömallia.

-

Toimielinten päätöksenteko tapahtuu edelleen varsinaisessa kokouksessa, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

 

Edellä selostettujen ohjausryhmän tekemien linjausten lisäksi hallintosäännön pääasialliset lisäykset tai muutokset ovat seuraavat:

 

I osa Hallinnon ja toiminnan järjestäminen

 

1 luku Kunnan johtaminen

-

Lisätty § 3 ja 4 kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien tehtävistä.

-

Uusi § 5 viestinnästä.

 

2 luku Toimielinorganisaatio

-

Lisätty valtuuston kokoa koskeva § 6.

-

Lisätty maininta kaupunkikuvatoimikunnasta ja luottamushenkilötoimikunnasta.

-

Lisätty § 11 vaikuttamistoimielimistä (nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto).

 

3 luku Organisaatio

-

KJ:n tehtäviin muutama uusi kohta ja hieman uudelleen muotoiltu ja täsmennetty.

 

4 luku Konserniohjaus ja sopimusten hallinta

-

Uusi luku konsernijohdosta.

 

5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako

-

KH:n tehtäviä päivitetty.

-

KH:n toimivaltaan lisätty muutama aiemmin siitä puuttunut kohta.

-

Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako säilyy pääasiassa entisellään. Valiokuntien yleisestä toimivallasta on kuitenkin poistettu maininta oikeudesta myöntää helpotus tai vapautus saatavasta KH:n vahvistamissa rajoissa. KH on sisäisen valvonnan ohjeissa päättänyt em. rajoista ja toimivallasta ja kirjaus lautakuntien yleisessä toimivallassa on näin ollen johtanut tulkinnanvaraisuuteen ja epäselvään tilanteeseen. Muilta osin valiokuntien yleistä toimivaltaa on päivitetty ja lisätty kohdat 3-6.

-

Valiokuntien erityistä toimivaltaa tarkistettu ja päivitetty lainsäädäntöä vastaavaksi (soten kohdalla toimivalta on erityislaeissa määritelty monijäseniselle toimielimelle).

-

Yhdyskuntavaliokunnalle ehdotetaan delegoitavaksi KH:n toimivallassa nykyisin olevat MRL:n 52 ja 53 §§:iä koskevat asiat. Ehdotusta on perusteltu sillä, että kyseessä on täysin teknisiä muutoksia, joihin ei liity laajaa kaavaharkintaa tai tutkimista. Toimivallan siirtämisellä valiokunnalle haetaan päätöksenteon keventämistä ja päällekkäisen valmistelutyön karsimista sekä asiakkaan odotusajan lyhentämistä. Teknisluonteinen muutos voi olla esim. johtovarauksen, liittymäkiellon tai kaupunginosarajan muuttaminen tarkoituksenmukaisemmaksi, kaavarajan yhdenmukaistaminen kiinteistörajoihin jne. eli muutos, jolla esim. parannetaan kaavan toteutettavuutta ja kiinteistöteknistä toimivuutta.

 

6 luku Toimivalta henkilöstöasioissa

-

Esimiesasemaan perustuvasta työnjohtovallan käyttämisestä ei enää määräyksiä hallintosäännössä, eli esimiesasemassa oleva viranhaltija tai työntekijä antaa työnjohto-oikeudelliset ohjeet ja määräykset.

-

Jaoston toimivaltaan lisätty henkilöstöpolitiikan yleisperiaatteiden soveltaminen (KuntaL § 39).

-

Henkilöstöpäällikön toimivaltaan lisätty aiheettomasti maksetun palkan tai muun taloudellisen etuuden takaisinperintä.

-

Toimivalta henkilöstöasioissa lähes entisellään; poikkeuksena henkilöstön ottamista koskevaan toimivaltaan muutos opettajavalintojen kohdalla, eli valiokunnilta toimialajohtajalle rekrytointia koskevan päätöksenteon nopeuttamiseksi ja joustavoittamiseksi.

-

Lisätty § 37 sivutoimista ja viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittämisestä (§ 38).

-

Lisätty taloudellisista ja tuotannollisista syistä tapahtuva irtisanominen (§ 41).

 

7 Luku Asiakirjahallinnon järjestäminen

-

Uusi luku (aikaisemmin arkistotoimen toimintasäännössä).

 

8 Luku Kielelliset oikeudet ja henkilökunnalta vaadittava kielitaito

-

Henkilökunnalta vaadittava kielitaito sisällytetty kielellisiä oikeuksia kunnan hallinnossa koskevaan uuteen lukuun 8.

 

II osa Talous ja valvonta

 

9-11 Luvut Taloudenhoito, ulkoinen ja sisäinen valvota sekä riskienhallinta

-

Taloutta ja ulkoista sekä sisäistä valvontaa koskevat luvut 9-11 ovat uusia.

-

Ulkoista valvontaa koskevat pykälät vastaavat pääosin nykyistä tarkastussääntöä.

-

Ulkoisen valvonnan luvussa on uusi § 64 sidonnaisuusilmoituksiin liittyvästä tehtävästä.

 

III osa Valtuusto ja IV osa Päätöksenteko ja hallintomenettely

 

Luvut 12-15 ovat lähestulkoon voimassa olevasta valtuuston työjärjestyksestä ja luvut 16-17 hallintosäännöstä. Uusina asioina näissä luvuissa maininnat toimielinten päätöksentekotavasta, sähköisestä kokouskutsusta, asiakirjojen julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa ja päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenille sekä nuorisovaltuuston edustajasta valtuuston kokoukseen ja kunnan asukkaan aloiteoikeudesta. Asiakirjojen allekirjoittamiskäytäntöä ehdotetaan kevennettäväksi.

Hallintosääntöehdotusta on selostettu yhteistoimintamenettelyyn liittyen yhteistyökomiteassa 2.2.2017 ja ehdotuksesta on pyydetty vaikuttajatoimielinten ja henkilöstöjärjestöjen lausunnot 28.2.2017 mennessä. Vanhus- ja vammaisneuvostojen lausunnot ovat oheismateriaalina. Nuorisovaltuusto ilmoitti, ettei sillä ole huomautettavaa sääntöehdotukseen.

 

Vanhusneuvosto on lausunnossaan esittänyt, että vanhusneuvostolla tulisi - kuten nuorisovaltuustollakin - olla edustus ainakin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, yhdyskuntavaliokunnassa, rakennusvaliokunnassa ja kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnassa (§ 11) sekä läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa (§ 79).

 

Vanhusneuvosto perustelee esitystään sillä, että kunnan vaikuttamistoimielimiä tulee kohdella yhdenvertaisesti, kun käsitellään läsnäolo- ja puheoikeutta kaupunginvaltuuston ja valiokuntien kokouksissa.

 

Vanhusneuvosto esittää myös, että vanhusneuvoston toimintaedellytykset tulisi turvata omalla määrärahalla kaupungin talousarviossa. Lausunnossa todetaan lisäksi, että vanhusneuvoston toimintasäännön päivittäminen on aloitettu syksyllä 2016.

 

Vammaisneuvosto toteaa lausunnossaan mm., että vammaisneuvoston tulee olla yhdenvertaisessa asemassa muita väestöryhmiä edustavien toimielimien kanssa ja että kunnan on tiedotettava, miten päätöksenteon valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Lisäksi vammaisneuvosto toteaa sen toimintaohjeiden olevan vuodelta 1998 ja päivittävänsä ne sekä vammaispoliittisen ohjelman tarvittavin osin vastaamaan kaupungin uutta hallintosääntöä.

 

Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja vaikuttamistoimielinten asemaa ja tehtäviä kuvataan oheismateriaalina olevassa koosteessa.

 

Vanhus- ja vammaisneuvostojen lausunnoissa todettuun toimintaedellytysten turvaamiseen ja toimintasääntöjen päivittämiseen todettakoon, että KH hyväksyy nämä ja nuorisovaltuuston toimintasäännön ennen ko. vaikuttamistoimielinten asettamista.

 

KH on 8.2.2017 käynyt yleiskeskustelua hallintosääntöluonnoksesta ja 1.3.2017 päättänyt esittää liitteenä olevan ehdotuksen valtuuston hyväksyttäväksi. Muutoskohdat nykyiseen hallintosääntöön verrattuna on merkitty pystyviivalla. Oheismateriaalina on myös kaupungin organisaatiokuva.

 

Ehdotukset sivistys-, liikunta- ja nuorisolautakuntien yhdistämisestä kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnaksi (§ 9), päätösvallasta opettajavalinnoissa (§ 32) ja kielitaidon lievennyksen myöntämistä koskevasta kirjauksesta (§ 50) ovat KH:n käsittelyssä syntyneet äänestysten jälkeen. Vastaehdotukset ja äänestysten tulokset ovat luettavissa KH:n tarkistamattomassa pöytäkirjassa 1.3.2017 § 35 osoitteessa http://www2.kauniainen.fi/dynasty/fin/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20172468-16.

 

Lisäksi KH päätti, että luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia koskeva luku saatetaan valtuuston hyväksyttäväksi erikseen ja myöhemmin hallintosääntöön sisällytettäväksi.

 

KH:

KV päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen uudeksi hallintosäännöksi siten, että se astuu voimaan 1.6.2017 ja kumoaa voimassa olevan valtuuston työjärjestyksen, tarkastussäännön ja hallintosäännön.

..........

 

Valt. Stenberg ehdotti muun muassa valt. Colliander-Nymanin, Karlsson-Finnen ja Herkaman kannattamina, että ehdotettu kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta (§ 9) korvataan kulttuurivaliokunnalla, liikuntavaliokunnalla ja nuorisovaliokunnalla, jossa kussakin on 7 jäsentä.

 

Valt. Johansson ehdotti muun muassa valt. Colliander-Nymanin, Fellmanin ja Sederholmin kannattamina, että ehdotettua luottamushenkilötoimikuntaa ei aseteta vaan, että kappale poistetaan §:stä 8.

 

Valt. Wahlstedt ehdotti valt. Alapappilan kannattamana, että sivistys-, liikunta- ja nuorisolautakuntia ei yhdistetä vaan, että nykyiset liikunta- ja nuorisolautakunnat yhdistetään nuoriso- ja liikuntavaliokunnaksi (§ 9).

 

Valt. Stenberg ehdotti muun muassa valt. Stoltin, Ant-Wuorisen, Ala-Reinikan, Pesosen, Wahlstedtin ja Sederholmin kannattamina, että päätösvalta opettajavalinnoissa säilyy opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnilla ja, että §:än 32 lisätään, että valiokunta valitsee myös opettajat ja, että §:än 33 vastaavasti lisätään toimialajohtajien ja tulosaluepäälliköiden toimivaltaa koskevaan kohtaan sanat "lukuun ottamatta opettajia".

 

Puheenjohtajan ehdotus äänestysjärjestykseksi, että ensin äänestetään valt. Johanssonin ehdotuksesta luottamushenkilötoimikunnan poistamisesta §:ssä 8, hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Suoritetussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja valt. Johanssonin ehdotusta kannattavat äänestivät "ei", valt. Johanssonin ehdotus voitti äänin 17-14 (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Jääskeläinen, Kurkela, Miettinen, Oksanen, Peltovirta, Pesonen, Rekiranta, Rintamäki-Ovaska, Tupamäki, Viherluoto-Lindström, Wahlstedt), kolmen (3) valtuutetun (Berg, Rehn-Kivi, Stenberg) pidättäytyessä äänestämästä. Puheenjohtaja totesi valtuuston poistaneen luottamushenkilötoimikunnan asettamista koskevan kappaleen §:stä 8.

 

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti valt. Stenbergin valiokuntien lukumäärää koskevan ehdotuksen asettamista valt. Wahlstedtin ehdotusta vastaan siten, että valt. Stenbergin ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja valt. Wahlstedtin ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä valt. Stenbergin ehdotus voitti äänin 21-9 (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Herkama, Kurkela, Miettinen, Rintamäki-Ovaska, Tupamäki, Wahlstedt), neljän (4) valtuutetun (Jääskeläinen, Oksanen, Rekiranta, Viherluoto-Lindström) pidättäytyessä äänestämästä.

 

Seuraavaksi suoritetussa äänestyksessä, jossa KH:n pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja edellisessä äänestyksessä voittanutta valt. Stenbergin ehdotusta kannattavat äänestivät "ei", valt. Stenbergin ehdotus voitti äänin 23-9 (Ant-Wuorinen, Jääskeläinen, Kurkela, Oksanen, Peltovirta, Rekiranta, Rintamäki-Ovaska, Tupamäki, Viherluoto-Lindström), kahden (2) valtuutetun (Berg, Pesonen) pidättäytyessä äänestämästä. Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen asettaa kulttuurivaliokunnan, liikuntavaliokunnan ja nuorisovaliokunnan, jossa kussakin on 7 jäsentä.

 

Opettajavalintoja koskevassa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja valt. Stenbergin ehdotusta kannattavat äänestivät "ei", valt. Stenbergin ehdotus voitti äänin 17-16 (Alapappila, Berg, Fellman, Johansson, Karlsson-Finne, Kurkela, Lamberg-Allardt, Nystén, Oksanen, Peltovirta, Rehn-Kivi, Rekiranta, Rintamäki-Ovaska, Skogster, Tupamäki, Viherluoto-Lindström), yhden (1) valtuutetun (Savander) pidättäytyessä äänestämästä. Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen, että päätösvalta opettajavalinnoissa säilyy opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnilla.

 

Valt. Berg ehdotti valt. Skogsterin ja Ala-Reinikan kannattamina seuraavan ponnen hyväksymistä:

 

"Samalla kun valtuusto hyväksyy hallintosäännön, valtuusto edellyttää, että eri vaikuttamistoimielimille laadittavissa toimintasäännöissä on oltava määräykset siitä, miten vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa on kuultava jo asioiden valmisteluvaiheessa."

 

Valt. Rintamäki-Ovaska ehdotti valt. Ala-Reinikan ja Skogsterin kannattamina seuraavan ponnen hyväksymistä:

 

"Valtuusto edellyttää, että vanhus- ja vammaisneuvostoja tiedotetaan valiokunnissa käsiteltävistä asioista ja päätöksistä ja että vanhus- ja vammaisneuvostoja kuullaan valiokunnissa heitä koskevista asioista."

 

Puheenjohtajan tiedusteli ponsien saamaa kannatusta ja totesi valtuuston kannattavan näitä yksimielisesti.

 

Päätös:

KV päätti hyväksyä hallintosäännön edellä §§:iin 8, 9, 32 ja 33 tehdyillä muutoksilla siten, että se astuu voimaan 1.6.2017 ja kumosi voimassa olevan valtuuston työjärjestyksen, tarkastussäännön ja hallintosäännön samasta ajankohdasta.

 

Samalla KV oli hyväksynyt hallintosääntöön liittyvät seuraavat ponnet:

 

"Samalla kun valtuusto hyväksyy hallintosäännön, valtuusto edellyttää, että eri vaikuttamistoimielimille laadittavissa toimintasäännöissä on oltava määräykset siitä, miten vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa on kuultava jo asioiden valmisteluvaiheessa."

 

"Valtuusto edellyttää, että vanhus- ja vammaisneuvostoja tiedotetaan valiokunnissa käsiteltävistä asioista ja päätöksistä ja että vanhus- ja vammaisneuvostoja kuullaan valiokunnissa heitä koskevista asioista."


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa