Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainenfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainenfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntavaliokunta
Pöytäkirja 19.05.2020/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Yhdyskuntavaliokunta

§ 57

19.05.2020

 

Junghansinkujan eteläpuolisten huonokuntoisten puiden kaataminen, metsäkuviot 215 ja 215,1

 

170/10.03.01/2020

 

YLKV 19.05.2020 § 57

Lisätiedot:

kaupunginpuutarhuri Emmi Silvennoinen, puh. 050 5004128

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kauniaisten kaupungin metsiä hoidetaan 10- vuotiskausittain päivitettävän hoitosuunnitelman mukaisesti. Nykyinen luonnonhoitosuunnitelma hoitokaudelle 2012-2021 (YLK 22.03.2011 § 44) on järjestyksessään neljäs Kauniaisten luonnonalueita koskeva hoitosuunnitelma. Luonnonhoitosuunnitelmissa on otettu huomioon metsä- ja luonnonsuojelulakien sekä metsäsertifioinnin mukaiset arvokkaat elinympäristöt. Luonnonhoitosuunnitelma hoitokaudelle 2022-2031 on valmisteilla, ja se on tarkoitus tuoda yhdyskuntavaliokunnan hyväksyttäväksi vuonna 2021. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaupungin omistamat luonnonalueet ja rakentamattomat tontit, yhteensä noin 156 hehtaaria, joista 24 ha on suojelualueita.

 

Luonnonhoitosuunnitelmassa metsäalueet on jaettu nk. metsäkuvioihin, joilla tarkoitetaan puustoltaan ja kasvupaikaltaan yhtenäistä metsän osaa. Metsänhoidollisia toimenpiteitä toteutetaan kuvioilla vuosittain suunnitelman mukaisessa järjestyksessä kuitenkin niin, että vaaraa aiheuttavat puut poistetaan aina ensisijaisesti. Metsänhoitotyöt toteuttaa pääasiassa kilpailutettu puitesopimusurakoitsija.

 

Suunnitelmassa noudatetaan viheralueiden hoitoluokitusta. Luokitus kuvaa tarkemmin alueen hoidon ja käytön tavoitteita. Suurin osa Kauniaisten metsäalueista on lähimetsiä, jotka sijaitsevat lähellä asutusta ja niiden käyttö on runsasta. Lähimetsät hoidetaan turvallisina, elinvoimaisina ja lajistoltaan monipuolisina. Huonokuntoisia puita poistetaan ja tiheikköjä harvennetaan. Lahopuita jätetään vain paikkoihin missä siitä ei aiheudu vaaraa liikkujille tai rakennuksille.

 

Junghansinkujan eteläpuolella sijaitsevat metsäkuviot 215 ja 215,1 (oheismateriaali) kuuluvat lähimetsän alaluokkaan puistometsät, jotka sijaitsevat keskeisillä paikoilla ja joiden kasvillisuus on tarkoitus hoitaa säännöllisesti ja puistomaisena. Kuviokohtaisissa hoito-ohjeissa (oheismateriaali) esitettyjä toimenpiteitä Junghansinkujan alueelle ovat pienpuuston harvennus ja huonokuntoisten puiden poisto tarpeen mukaan. Kuvioilla on tehty edellisen kerran hoitotoimenpiteitä keväällä 2014, jolloin alueelta kaadettiin vaarallisen huonokuntoisia puita. Alueella vireillä olevan asemakaavoituksen yhteydessä puustolle tehdyssä laajassa kuntokartoituksessa keväällä 2020 on todettu, että alueella on jälleen huonokuntoista puustoa.


Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 6 §:n mukaan kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja muu näihin verrattava yleinen alue on kunnan pidettävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa. Kunnan on kiinteistönomistajana vastattava yleisillä alueilla kasvavien puiden kunnon asianmukaisesta seurannasta ja sen osalta tarvittavista mahdollisista toimenpiteistä: vastuu puiden kunnosta ja todennetusti huonokuntoisuuden vuoksi kaatuneen puun aiheuttamista vahingoista kuuluu aina kiinteistön omistajalle. Kunnan on taattava turvallinen liikkuminen yleisillä kulkuväylillä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan puiden kaataminen asemakaava-alueella vaatii maisematyöluvan. Maisematyölupaa ei kuitenkaan tarvita, mikäli kyseessä on jo myönnetyn lainvoimaisen luvan mukaisten töiden suorittaminen tai vaarallisen tai huonokuntoisen puun kaato. Lupaa ei tarvita myöskään pienpuuston pienpuuston raivaukseen tai ylitiheän puuston harventamiseen (harvennus, jolla pyritään edistämään jäljelle jäävien puiden elinvoimaisuutta ja mahdollistetaan kullekin puulajille ominainen kasvutapa).

 

Kuntokartoituksen (oheismateriaali) kiireellisyysluokituksen mukaan punaisella ympäröidyt puut (6 kpl) arvioitiin 6 kk sisällä kaadettaviksi, keltaisella ympäröidyt puut (15 kpl) 1 vuoden kuluttua kaadettaviksi, ja sinisellä ympäröidyt puut (10 kpl) ovat ne tarkkaan kuntoseurantaan asetettavat puut, joissa laho on jo edennyt niin pitkälle, että kaato tullee ajankohtaiseksi 3-5 vuoden sisällä. Kaikki edellä mainittujen ryhmien huonokuntoiset puut kannattaa kuitenkin kaataa yhdellä kertaa. Tällöin kaatojen aiheuttamat vauriot muulle puustolle ja taimille tapahtuvat vain kerran, ja taimikon uudistuminen pääsee nopeasti käyntiin. Huonokuntoiset kuusiryhmät kannattaa myös aina kaataa kaikki kerralla harvennuksen sijaan, koska vanhat kuuset eivät tunnetusti kestä tuuliolosuhteiden muutoksia, vaan kaatuvat harvennusten jälkeen helposti.

 

Kaupungin kunnossapitopuutarhurin (arboristi) arvion mukaan kartoituksesta ovat jääneet puuttumaan seuraavat puut, jotka kuuluvat niin ikään riskiluokaltaan 5 vuoden sisällä kaadettaviin: kuusi 47 (näkyy kartassa), koivu 92 (Villa Junghansin eteläpuolella kuviolla 215), koivu 124 kuvion 215,1 eteläpuolella Villa Junghansin tontilla (kuten myös puut 14, 18, ja 19) ja raita 122 kuvion 215 eteläosassa.

Kaatotoimenpiteet tulisi suorittaa heti lintujen pesimäajan jälkeen syksyllä 2020 riskien minimoimiseksi. Alueella esiintyy puiden runkoja vioittavaa kirjanpainajaa, joten on mahdollista, että kaadettavien puiden määrä hieman vielä kasvaa syksyyn mennessä. Alueelle jää suunniteltujen kaatotoimenpiteiden jälkeen vielä runsaasti monilajista puustoa.

 

 

YTJ:

 

Valiokunta päättää, että kuntatekniikka kaataa Junghansinkujan eteläpuolella sijaitsevat metsäkuvioiden 215 ja 215,1 huonokuntoiset puut, jotka kuntoraportissa on esitetty kaadettaviksi 5 vuoden sisällä, sekä samaan riskiluokkaan kuuluvat kaupungin kunnossapitopuutarhurin määrittelemät puut.

 

----------

 

Jäsen von Essen esitti jäsen Sederholmin kannattamana seuraavaa lisäystä päätösehdotukseen: "Samalla kaupunki sitoutuu istuttamaan yhtä monta puuta kuin kaadetaan. Alueelle mihin ns. käärmetalon eteläisin häntä mahdollisesti ulottuu yli Junghansinkujan ei kannata tässä vaiheessa istuttaa uutta puustoa. Lisäksi täytyy jättää oksia ja lehtipuiden lahoja runkoja maastoon maatumaan lajikirjon turvaamiseksi." Suoritetussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja jäsen von Essenin lisäystä päätösehdotukseen kannattavat äänestivät "ei", valiokunta hyväksyi jäsen von Essenin ehdotuksen äänin 5-3-1 tyhjä (von Essen, Berg, Björk, Laakio, Jääskeläinen), (Wahlstedt, Eväsoja, Lamberg-Allardt), (Sederholm).

 

Päätös:

 

Valiokunta päättää, että kuntatekniikka kaataa Junghansinkujan eteläpuolella sijaitsevat metsäkuvioiden 215 ja 215,1 huonokuntoiset puut, jotka kuntoraportissa on esitetty kaadettaviksi 5 vuoden sisällä, sekä samaan riskiluokkaan kuuluvat kaupungin kunnossapitopuutarhurin määrittelemät puut. Samalla kaupunki sitoutuu istuttamaan yhtä monta puuta kuin kaadetaan. Alueelle mihin ns. käärmetalon eteläisin häntä mahdollisesti ulottuu yli Junghansinkujan ei kannata tässä vaiheessa istuttaa uutta puustoa. Lisäksi täytyy jättää oksia ja lehtipuiden lahoja runkoja maastoon maatumaan lajikirjon turvaamiseksi.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa